REGULAMIN ŻŁOBKA "WESOŁY PORANEK"

 1. "Wesoły Poranek" prywatny żłobek w Chorzowie zajmuje się fachową opieką wychowawczo-pedagogiczną nad dziećmi do lat 3.
 2. Do obowiązków pracowników należy dbać o bezpieczeństwo i higienę, prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny, ruchowy i psychiczny podopiecznych.
 3. W ramach świadczeń gwarantujemy:
  • opiekę,
  • wyżywienie,
  • usługi pielęgnacyjne,
  • nadzór pedagogiczny,
  • działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych, samoobsługowych,
  • organizację zajęć inspirujących i aktywizujących dziecko do podejmowania czynności radzenia sobie w otaczającym go środowisku,
  • organizację zabaw dydaktyczno-wychowawczych i ruchowych zarówno w pomieszczeniach jak i na powietrzu,
  • kształtowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem,
  • stały kontakt i współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.
 4. Rodzice mogą zgłaszać propozycję do programów opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, włączać się w organizację przedsięwzięć i imprez okolicznościowych.
 5. Placówka prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30. po uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu dziecka dłużej-za opłatą za każdą dodatkową godzinę wg. cennika - dziecko należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30. Prosimy informować o możliwości spóźnienia - dziecko należy odebrać do godz. 16.15 (rodzic lub osoba wyznaczona pisemnie przez opiekunów prawnych).
 6. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem.
 7. Dziecko zostaje pod opieką personelu do momentu przekazania przez rodzica lub osoby upoważnionej do momentu zabrania go z grupy.
 8. Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej lub wykazującej cechy odurzenia.
 9. W przypadkach losowych możliwość spóźnienia po odbiór dziecka należy bezwzględnie zgłaszać personelowi do godz.14.00 pod nr tel.: 606-871-964.
 10. Przynależność do grupy wiekowej uzależniona jest od wieku i indywidualnych potrzeb dziecka.
 11. Opłaty za pobyt w "Wesołym Poranku" reguluje cennik.
 12. Rodzic ma obowiązek informowania personelu o aktualnym stanie zdrowia w chwili przyprowadzenia go do placówki. Dziecko chore nie zostanie przyjęte.
 13. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą, rodzic jest zobowiązany dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może już uczęszczać do placówki.
 14. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka powyżej 3 dni roboczych może spowodować brak zwrócenia kosztów za wyżywienie.
 15. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach, czy zmianach w zachowaniu się dziecka w celu ograniczenia lub rozwinięcia się choroby u niego lub innych dzieci.
 16. Po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka rodzic zobowiązany jest do odebrania go w ciągu 2 godz.
 17. Każdą zmianę adresu lub nr. tel. należy zgłosić personelowi.
 18. W placówce przestrzegane są prawa dziecka do:
  • równego traktowania,
  • nietykalności fizycznej,
  • tolerancji,
  • zaspakajania podstawowych potrzeb rozwojowych.
 19. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty zgodnie z cennikiem do dnia 10-go każdego miesiąca. Zwroty za wyżywienie za nieobecność dziecka powyżej 3 dni (w jednym ciągu) - poprzez odliczenie określonej kwoty od następnej miesięcznej opłaty. Nieobecności na przełomie miesięcy nie sumuje się, ponieważ okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.
 20. W przypadku prośby o urlop w wymiarze jeden miesiąc lub więcej, rodzic zobowiązany jest uiścić czesne, bo tylko w ten sposób rodzic może zagwarantować powrót dziecka do placówki.
 21. Prosimy o dokonywanie wpłat najpóźniej w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.
 22. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 23. Zastrzega się możliwość zmiany ceny.
 24. Opłata wpłacana jest na konto bankowe "Wesoły Poranek" lub na miejscu.
  Numer Konta: 97 1090 2024 0000 0001 1414 6083 BANK ZACHODNI WBK
 25. W ramach wpisowego zapewniamy:
  • organizację procesu opiekuńczo-wychowawczego.
  • środki higieniczne.
  • pled, poduszki, pościel, ręczniki i śliniaczki.
  • materiały i środki dydaktyczne.
  • W przypadku nie wpłynięcia opłaty do ostatniego dnia miesiąca, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
 26. Dokumenty potrzebne do przyjęcia dziecka do "Wesołego Poranka":
  • kartka zgłoszeniowa dziecka.
  • zaświadczenie lekarskie ważne 24h lub z piątku na poniedziałek.
  • powtarzane po każdej chorobie i w przypadku odesłania dziecka z występującymi dolegliwościami
 27. Obowiązująca wyprawka dziecka w woreczku:
  • piżamka
  • szczoteczka do zębów
  • szczoteczka do włosów
  • krem do twarzy
  • pampersy(średnio 3x na dzień)
  • kapciuszki na zmianę
  • chusteczki nawilżające
  • ubranie na zmianę:
  • Starsze dzieci:
  • bluzeczka
  • skarpetki
  • spodenki lub rajtuzy
  • Młodsze dzieci
  • Dwie pary śpiochów
  • Body na zmianę
  • śliniaki
 28. "Wesoły Poranek" funkcjonuje cały rok kalendarzowy z przerwami (wykaz dni wolnych zamieszczony jest na tablicy informacyjnej).
 29. Wszelkie komunikaty i ogłoszenia znajdują się na tablicy informacyjnej. Prosimy Rodziców o zapoznawanie się z ich treścią
 30. Zapisy do "Wesołego Poranka" trwają cały rok. Nr. kontaktowy to 606 871 964. Adres E-mail: wesolyporanek@interia.pl