Wesoły poranek

Regulamin

1."Wesoły Poranek" prywatny żłobek w Chorzowie zajmuje się fachową opieką wychowawczo-pedagogiczną nad dziećmi do lat 3.

2.Do obowiązków pracowników należy dbać o bezpieczeństwo i higienę, prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny, rychowy i psychczny podopiecznych.

3.W ramach świadczeń gwarantujemy:

 • opiekę.
 • wyżywienie.
 • usługi pielęgnacyjne.
 • nadzór pedagogiczny.
 • działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych, samoobsługowych.
 • organizację zajęć inspirujących i aktywizujących dziecko do podejmowania czynności radzenia sobie w otaczającym go środowisku.
 • organizację zabaw dydaktyczno-wychowawczych i ruchowych zarówno w pomieszczeniach jak i na powietrzu.
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem.
 • stały kontakt i współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • 4.Rodzice mogą zgłaszać propozycję do programów opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, włączać się w organizację przedsięwzięć i imprez okolicznościowych.

  5.Placówka prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30. po uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu dziecka dłużej-za opłatą za każdą dodatkową godzinę wg. cennika - dziecko należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30. Prosimy informować o możliwości spóźnienia - dziecko należy odebrać do godz. 16.15 (rodzic lub osoba wyznaczona pisemnie przez opiekunów prawnych).

  6.Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem.

  7.Dziecko zostaje pod opieką personelu do momentu przekazania przez rodzica lub osoby upoważnionej do momentu zabrania go z grupy.

  8.Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej lub wykazującej cechy odurzenia.

  9.W przypadkach losowych możliwość spóźnienia po odbiór dziecka należy bezwzględnie zgłaszać personelowi do godz.14.00 pod nr. tel: 606-871-964.

  10.Przynależność do grupy wiekowej uzależniona jest od wieku i indywidualnych potrzeb dziecka.

  11.Opłaty za pobyt w "Wesołym Poranku" reguluje cennik.

  12.Rodzic ma obowiązek informowania personelu o aktualnym stanie zdrowia w chwili przyprowadzenia go do placówki. Dziecko chore nie zostanie przyjęte.

  13.W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą, rodzic jest zobowiązany dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może już uczęszczać do placówki.

  14.Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka powyżej 3 dni roboczych może spowodować brak zwrócenia kosztów za wyżywienie.

  15.Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach, czy zmianach w zachowaniu się dziecka w celu ograniczenia lub rozwinięcia się choroby u niego lub innych dzieci.

  16.Po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka rodzic zobowiązany jest do odebrania go w ciągu 2 godz.

  17.Każdą zmianę adresu lub nr. tel. należy zgłosić personelowi.

  18.W placówce przestrzegane są prawa dziecka do:

 • równego traktowania
 • nietykalności fizycznej
 • tolerancji
 • zaspakajania podstawowych potrzeb rozwojowych
 • 19.Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty zgodnie z cennikiem do dnia 10-go każdego miesiąca. Zwroty za wyżywienie za nieobecnośćdziecka powyżej 3 dni (w jednym ciągu) - poprzez odliczenie określonej kwoty od następnej miesięcznej opłaty. Nieobecności na przełomie miesięcy nie sumuje się, ponieważ okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

  20.W przypadku prośby o urlop w wymiarze jeden miesiąc lub więcej, rodzic zobowiązany jest uiścić czesne, bo tylko w ten sposób rodzic może zagwarantować powrót dziecka do placówki.

  21.Prosimy o dokonywanie wpłat najpóźniej w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

  22.Wpisowe nie podlega zwrotowi.

  23.Zastrzega się możliwość zmiany ceny.

  24.Opłata wpłacana jest na konto bankowe "Wesoły Poranek" lub na miejscu.

  Nr. Konta: 97 1090 2024 0000 0001 1414 6083 BANK ZACHODNI WBK

  25.W ramach wpisowego zapewniamy:

 • oranizację procesu opiekuńczo-wychowawczego.
 • środki chigieniczne.
 • pled, poduszki, pościel, ręczniki i śliniaczki.
 • materiały i środki dydaktyczne.
 • W przypadku nie wpłynięcia opłaty do ostatniego dnia miesiąca, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.

  26.Dokumenty potrzebne do przyjęcia dziecka do "Wesołego Poranka":

 • kartka zgłoszeniowa dziecka.
 • zaświadczenie lekarskie ważne 24h lub z piątku na poniedziałek.
 • powtarzane po każdej chorobie i w przypadku odesłania dziecka z występującymi dolegliwościami
 • 27.Obowiązująca wyprawka dziecka w woreczku:

 • piżamka
 • szczoteczka do zębów
 • szczoteczka do włosów
 • krem do twarzy
 • pampersy(średnio 3x na dzień)
 • kapciuszki na zmianę
 • chusteczki nawilżające
 • ubranie na zmianę:
  • Starsze dzieci:
  • bluzeczka
  • skarpetki
  • spodenki lub rajtuzy
  • Młodsze dzieci
  • Dwie pary śpiochów
  • Body na zmianę
  • śliniaki

  28."Wesoły Poranek" funkcjonuje cały rok kalendarzowy z przerwami (wykaz dni wolnych zamieszczony jest na tablicy informacyjnej).

  29.Wszelkie komunikaty i ogłoszenia znajdują się na tablicy informacyjnej. Prosimy Rodziców o zapoznawanie się z ich treścią

  30.Zapisy do "Wesołego Poranka" trwają cały rok. Nr. kontaktowe to 606 871 964 i 606 189 882.

  Adres E-mail: wesolyporanek@interia.pl